ΕΑΠ-ΑΠΚΥ

Βαρεθήκατε να παίρνετε έτοιμα template για την εργασία σας; Ζητήστε μια ολοκληρωμένη υπηρεσία η οποία είναι μοναδική, αυθεντική, χωρίς λογοκλοπή, και ικανή να κάνει τις σπουδές σας μια ξέγνοιαστη διαδρομή;

Κάνατε την σωστή επιλογή μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της E-Papers.

Η εταιρεία μας έχει πολυετή εμπειρία στο ΕΑΠ – ΑΠΚΥ και προσφέρει υπηρεσίες σχεδιασμένες προσωπικά για τον κάθε πελάτη μας.

Η μεγάλη εξειδίκευση στις παρακάτω ενότητες μας κάνει μοναδικούς στην αγορά.

(ΔΕΟ) :Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ΕΑΠ

ΕΚΠ

ΕΚΠ51:Εκπαιδευτική Έρευνα στην Πράξη

Βασικός σκοπός της ΘΕ “Εκπαιδευτική Έρευνα στην Πράξη” (ΕΚΠ51) είναι η εισαγωγή και εξοικείωση του εκάστοτε φοιτητή ως προς την διαδικασία και τα ζητήματα ενός ερευνητικού σχεδιασμού, εκπονώντας μια εμπειρική έρευνα μικρής κλίμακας.

Ο στόχος της ΘΕ είναι η ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων των φοιτητών ως προς τα παρακάτω:

– Την διεξαγωγή εμπειρικής εκπαιδευτικής έρευνας (ως προς τον ερευνητικό σχεδιασμό)

– Την προσέγγιση στην εμπειρική εκπαιδευτική έρευνα (ποσοτική, ποιοτική, μεικτή)

– Την αναγνώριση και διατύπωση του εκάστοτε ερευνητικού προβλήματος

– Την βιβλιογραφική ανασκόπηση (συμπεριλαμβάνοντας την αναζήτηση, την ανάκτηση, την οργάνωση και την αξιοποίηση βιβλιογραφικών δεδομένων)

– Τον προσδιορισμό του στόχου της εργασίας και των ερευνητικών ερωτημάτων ή των υποθέσεων εργασίας

– Τους ερευνητικούς σχεδιασμούς (δειγματοληπτικοί, συσχετιστικοί, πειραματικοί, εθνογραφικοί, αφηγηματικής έρευνας, έρευνας δράσης, μικτών μεθόδων)

– Την επιλογή και την τεκμηρίωση καταλληλόλητας ερευνητικών τεχνικών

– Την συγκέντρωση, την επεξεργασία, την ανάλυση, την παρουσίαση και την ερμηνεία ποιοτικών και των ποσοτικών δεδομένων

– Την ηθική και την δεοντολογία στην εμπειρική εκπαιδευτική έρευνα.

– Την αναφορά και αξιολόγηση έρευνας

– Τον τρόπο συγγραφής μίας επιστημονικής εργασίας

ΕΚΠ 64: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ»

ΕΚΠ 62: <<Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων>>

Γενική περιγραφή της ΘΕ: Ο στόχος της ΘΕ είναι η προσφορά γνώσεων και δεξιοτήτων σε όσους δικαιούνται ή ετοιμάζονται να διοικήσουν εκπαιδευτικές μονάδες ή οργανισμούς. Συγκεκριμένα, στους παρακάτω τομείς:

– Στον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού.

– Στην διασύνδεση εκπαιδευτικών μονάδων και οργανισμών με τους κοινωνικούς θεσμούς.

– Στην οικονομική διαχείριση.

– Στην αξιοποίηση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΕΚΠ60: Εκπαίδευση: Πολιτισμικές Διαφορές & Κοινωνικές Ανισότητες στην Εκπαίδευση

Γενική περιγραφή της ΘΕ: Το περιεχόμενο της ΘΕ «Εκπαίδευση: Πολιτισμικές Διαφορές και Κοινωνικές Ανισότητες» είναι η περίπτωση μελέτης του πως ασκείται η εκπαίδευση στη διαδικασία δημιουργίας, διατήρησης ή/και ενίσχυσης των κοινωνικών και πολιτισμικών ταξινομιών και ανισοτήτων. Η ΘΕ στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών προς την σύγχρονη επιστημονική έρευνα και στην προσφορά των εργαλείων ανάλυσης της εκπαιδευτικής κατάστασης και επεξεργασίας παιδαγωγικών πλαισίων διαχείρισης ετεροτήτων. Η ΘΕ αξιοποιεί μια διεπιστημονική οπτική, επιχειρώντας να αναδείξει τους τρόπους και τις έννοιες, μέσω των οποίων κατασκευάζεται και μελετάται το συγκεκριμένο αντικείμενο μέσω των διάφορων επιστημονικών θεωρήσεων.

ΕΚΠ65: Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Γενική περιγραφή της ΘΕ: Η ΘΕ επικεντρώνεται σε τρεις βασικές κατευθύνσεις,

– στις σχέσεις της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τους εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς θεσμούς, καθώς και βασικές λειτουργίες της

– στις σχέσεις και στην επικοινωνία των διδασκόντων και διδασκομένων

– στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών εντύπων και ηλεκτρονικού υλικού, χρησιμοποιώντας το πώς αλληλοεπιδρούν οι διδασκόμενοι και το μαθησιακό υλικό.

ΕΚΠ50: Εξέλιξη του Παιδιού στο Κοινωνικό Περιβάλλον

Γενική περιγραφή της ΘΕ: Η ΘΕ στοχεύει στο να κατανοηθούν τα στάδια εξέλιξης των παιδιών από την προσχολική ηλικία μέχρι την εφηβεία. Ειδικότερα εξετάζονται:

– Οι πρώτες σχέσεις του παιδιού με τα άτομα που τα φροντίζουν, καθώς και η σημασία που έχουν οι σχέσεις αυτές για την εξέλιξή του.

– Ο ρόλος της γλώσσας ως εργαλείου επικοινωνίας και σκέψης.

– Η μάθηση των παιδιών στην προσχολική και σχολική ηλικία, η διδαχή των παιδιών από τους γονείς και άλλους ενήλικες κατά τη διάρκεια της προσχολικής ηλικίας, και η διαφοροποίηση της διδασκαλίας και της μάθησης σε σχολικό περιβάλλον.

– Ο ρόλος του παιδιού στη συγκεκριμένη διαδικασία μάθησης και στην εξέλιξη του ιδίου.

– Η σημασία της ανάπτυξης φιλικών σχέσεων στο κοινωνικό, γνωστικό και συναισθηματικό πρίσμα ενός παιδιού.

– Η διαπραγμάτευση της αυτονομίας και της ανεξαρτησίας εφήβων.

– Η υιοθέτηση κοινωνιοπολιτισμικής οπτικής, δεδομένης της εξέλιξης του παιδιού σε συγκεκριμένες πολιτισμικές πρακτικές και κοινωνικές διεργασίες και σχέσεις.

ΔΠΜ

ΔΠΜ50: Οι Διαστάσεις των Πολιτισμικών Φαινομένων

Γενική περιγραφή της ΘΕ: Η ΘΕ έχει ως στόχο,

– Την παρουσίαση βασικών εννοιών του πολιτισμού, των πολιτιστικών βιομηχανιών και των πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

– Την διερεύνηση των τρόπων μέσω των οποίων η πολιτισμική πραγματικότητα Να διερευνήσει τους τρόπους, με τους οποίους η πολιτισμική πραγματικότητα και τα πολιτιστικά πλαίσια διαμορφώνονται στο Ελληνικό, Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πολιτισμικό γίγνεσθαι.

– Την παρουσίαση της δομής του πολιτισμού και της ανάπτυξης των πολιτιστικών ιδρυμάτων.

– Η παρουσίαση των θεσμικών πλαισίων και της ανάπτυξης των πολιτισμικών φαινομένων.

– Η διερεύνηση της συμβολής των πολιτισμικών πλαισίων στοχεύοντας να διαμορφώσει νέα συστήματα ανάπτυξης του πολιτισμού.

– Η εισαγωγή συνοπτικών νέων τάσεων ανάπτυξης και σημαντικών προβληματισμών του πολιτισμού σε μία ψηφιακή εποχή.

– Η εξέταση και η ανάλυση της ανάπτυξης πολιτιστικών βιομηχανιών και ιδρυμάτων στον 21ο αιώνα

ΔΠΜ51: Πολιτιστική Πολιτική και Διοίκηση

Γενική περιγραφή της ΘΕ: Σκοπός της ΘΕ είναι,

– Η παρουσίαση των βασικών εννοιών της της διαχείρισης, των στρατηγικών, της οργάνωσης  και της διοίκησης πολιτισμικών μονάδων.

– Η διερεύνηση και εξέταση των τρόπων μέσω των οποίων συμβάλλουν η πολιτισμική πολιτική και πολιτιστική διαχείριση στο να αναπτυχθούν οι πολιτισμικές μονάδες στο πλαίσιο πολιτιστικής βιομηχανίας.

– Η διερεύνηση της συμβολής διευθυντικών στελεχών, αναπτύσσοντας και διαμορφώνοντας τις στρατηγικές και πολιτικές των πολιτισμικών μονάδων.

– Η εισαγωγή προβληματισμών ως προς το θεσμό, τις ρυθμίσεις και το συμφέρον της ανάπτυξης πολιτιστικών πολιτικών, εξετάζοντας και αναλύοντας πολιτικές και πολιτιστικές διαχειρίσεις στον 21ο αιώνα.

ΔΠΜ60: Οικονομία του Πολιτισμού

Γενική περιγραφή της ΘΕ: Σκοπός της ΘΕ είναι,

– Η παρουσίαση των βασικών εννοιών πολιτισμικών και οικονομικών διαχειρίσεων στις πολιτιστικές βιομηχανίες, η διερεύνηση των μεθόδων και των ζητημάτων πολιτιστικών και οικονομικών σχεδιασμών και προγραμματισμού, η μελέτη της δομής της οικονομικής και πολιτιστικής διαχείρισης που εφαρμόζουν οι πολιτισμικές μονάδες, η εξέταση των θεσμικών πλαισίων της πολιτιστικής οικονομίας, όπως και την χρηματοδότηση και εξεύρεση πόρων της.

– Η διερεύνηση της συμβολής που έχουν τα διευθυντικά στελέχη αναπτύσσοντας και διαμορφώνοντας αποτελεσματική πολιτική ως προς τις χρηματοδοτήσεις των πολιτισμικών μονάδων.

– Η συνοπτική εισαγωγή προβληματισμών για την χρηματοδότηση πολιτισμικών μονάδων και του μάρκετινγκ στον 21ο αιώνα, την εξέταση και ανάλυση της ανάπτυξης στρατηγικών και καινοτόμων μοντέλων για να γίνεται διαχείριση πόρων, πολιτιστικής αξίας και χορηγιών στις πολιτισμικές μονάδες.

ΔΠΜ61: Πολιτιστική Επικοινωνία

Γενική περιγραφή της ΘΕ: Σκοπός της ΘΕ είναι,

– Η κατανόηση του ρόλου της επικοινωνίας στην πολιτιστική θεώρηση και πρακτική, στην πολιτιστική δραστηριότητα και της αλληλένδετης σχέσης ανάμεσα στον πολιτισμό και την επικοινωνία ως μια ευρεία κοινωνική λειτουργία, αποσκοπώντας στην απόκτηση γνώσεων για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα σχετικά με τον πολιτισμό αλλά και να αναπτυχθεί η επικοινωνία.

– Η μελέτη της επικοινωνίας, των θεωρητικών μοντέλων, των στρατηγικών επικοινωνίας και των επικοινωνιακών μεθόδων, όπως και των τεχνικών αγοράς και έρευνας της κοινής γνώμης.

– Η μελέτη του μάρκετινγκ στον πολιτισμό και στις τέχνες.

ΔΜΥ

ΔΜΥ 50: Βασικές Αρχές Διοίκησης (Management) Yπηρεσιών Υγείας

Γενική περιγραφή της ΘΕ: H Θεματική Ενότητα στοχεύει,

  • Στην εξοικείωση των σπουδαστών με την διοίκηση θεωρητικά και πρακτικά, στον προσδιορισμό των προκλήσεων της διοίκησης των υπηρεσιών υγείας και στην αντιμετώπισή τους.

ΔΜΥ 51: Υπηρεσίες Υγείας / Νοσοκομείο: Ιδιοτυπίες και Προκλήσεις

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: H Θεματική Ενότητα στοχεύει,

– στην παρουσίαση οικονομικών, θεσμικών και κοινωνικών περιβαλλόντων σε πλαίσια λειτουργίας και δράσεων, στον προσδιορισμό των κρίσιμων ζητημάτων σε οικονομικά, διοικητικά και νομικά πλαίσια, και στην ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας, εντός και εκτός αυτών.

– Το πρόγραμμα ορίζει ως βασικό στόχο την εκπαίδευση και την προετοιμασία των φοιτητών στον χώρο της Υγείας και στη δυνατότητα διαμόρφωσης και λήψης αποφάσεων.

ΔΜΥ60: Οικονομική και Χρηματοδοτική Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας

Γενική περιγραφή της ΘΕ: Η Θεματική Ενότητα στοχεύει,

– Στην εξήγηση των ιδιαιτεροτήτων της αγοράς φροντίδας υγείας, στην εξέταση εναλλακτικών μεθόδων χρηματοδότησης και αποζημίωσης των προμηθευτών, στην ανάπτυξη της αποδοτικότητας σε ένα νοσοκομείο, στην ανάλυση των προϋπολογισμών των νοσοκομείων, στην παρουσίαση των τεχνικών προς οικονομική αξιολόγηση ιατρικών τεχνολογιών και στην περιγραφή οικονομικών μεθόδων για τον καθορισμό προτεραιότητων.

ΔΜΥ61: Kοινωνιολογική και Ψυχολογική Προσέγγιση των Νοσοκομείων / Υπηρεσιών Υγείας

Γενική περιγραφή της ΘΕ: Η Θεματική Ενότητα στοχεύει,

– στην συμπλήρωση των ήδη ανεπτυγμένων προσεγγίσεων, στην εξοικείωση των σπουδαστών με τα βασικά θεωρήματα Κοινωνιολογίας και Ψυχολογίας στον τομέα Υγείας, στο να παρέχει γνώσεις και δεξιότητες στους σπουδαστές ως προς την προετοιμασία τους  για την λήψη αποφάσεων και την εξασφάλιση της κοινωνικής αποδοχής και συναίνεσης.

– Στην παρουσίαση ευρημάτων και μεθόδων κοινωνιολογικών και ψυχολογικών ερευνών χρήσιμες στη διοίκηση και διαχείριση μονάδων υγείας

– Στην παρουσίαση της μεθοδολογίας της έρευνας και τη διεπιστημονικότητας.

ΔΤΕ

ΔΤΕ50: Γενικές Αρχές Μάνατζμεντ, Τουριστική Νομοθεσία και Οργάνωση Εργοδοτικών και Συλλογικών Φορέων

Γενική περιγραφή της ΘΕ: Οι στόχοι αυτής της Θεματικής Ενότητας είναι,

– Η παροχή επαρκών γνώσεων στους φοιτητές ως προς την αρχή, τη θεωρία και την εφαρμογή του Management, και

– Την εξοικείωση των φοιτητών με τη θεσμική και οργανωτική διάσταση των λειτουργιών του τουρισμού

ΔΤΕ51: Τουριστικός Τομέας

Γενική περιγραφή της ΘΕ: Οι στόχοι αυτής της Θεματικής Ενότητας είναι,

– Η συστηματική πληροφόρηση της λειτουργίας του Τουρισμού και του Τουριστικού Τομέα.

– Η ανάλυση της ανάπτυξης και οργάνωσης του Τουρισμού.

– Η επισήμανση των παραμέτρων στην οργάνωση και την διαχείριση του Τουρισμού

– Η ανάδειξη του ρόλου του Τουρισμού στην οικονομική περιβαλλοντική και κοινωνική ανάπτυξη τουριστικών χωρών

ΔΤΕ60: Διοίκηση Τουρισμού και Τουριστικών Επιχειρήσεων

Γενική περιγραφή της ΘΕ: Οι στόχοι αυτής της θεματικής ενότητας είναι η παροχή:

– επαρκών γνώσεων για την ιδιαίτερη φύση και τις κύριες λειτουργίες του Τουριστικού Μάνατζμεντ.

– εξέτασης της οικονομικής, διαχειριστικής και οργανωτικής διάστασης του Μάνατζμεντ του Τουρισμού σε Ξενοδοχεία, Επιχειρήσεις Εστίασης και Αναψυχής, Πρακτορεία, Φορείς και Οργανισμούς, Επιχειρήσεις, Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού.

– Η κατανόηση των διαδικασιών οργάνωσης μεγάλων αθλητικών γεγονότων.

ΔΤΕ61: Τουριστικό Μάρκετινγκ Φορέων, Οργανώσεων και Επιχειρήσεων

Γενική περιγραφή της ΘΕ: Οι στόχοι της θεματικής Ενότητας είναι,

– Να κατανοήσουν οι φοιτητές την οργανωτική και λειτουργική διάσταση των Εθνικών και Περιφεριακών Σχεδίων Μάρκετινγκ.

– Να γνωρίσουν την λειτουργική διασύνδεση Διαφήμισης, Δημοσίων Σχέσεων στον Τουρισμό.

ΕΚΕ

ΕΚΕ50: Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενηλίκων

Γενική περιγραφή της ΘΕ: Σκοπός της ΘΕ ΕΚΕ 50 είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στην Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Το πεδίο επιδιώκεται να οριοθετηθεί επιστημονικά και πραγματολογικά, να παρουσιαστούν οι κυριότερες θεωρητικές προσεγγίσεις και να αναλυθούν τα ζητήματα των εκπαιδευτικών τεχνικών. Στόχος είναι οι φοιτητές που θα ολοκληρώνουν τη ΘΕ να έχουν γνώση των θεωρητικών ζητημάτων που αφορούν την Εκπαίδευση Ενηλίκων, και να μπορούν να δραστηριοποιούνται αποτελεσματικά ως εκπαιδευτές.

ΕΚΕ51: Σχεδιασμός, διοίκηση, αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων

Γενική περιγραφή της ΘΕ:

Mαθησιακά Αποτελέσματα:,

  1. 1. Οι φοιτητές θα μπορούν να αναλύουν την εξέλιξη του θεσμού της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, με βάση τις εκάστοτε κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, να προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά των βασικών θεσμών και των σχετικών εκπαιδευτικών πολιτικών, σε σύγκριση με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές.
  2. 2. Οι φοιτητές θα μπορούν να παρουσιάζουν την διαδικασία διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών, να εφαρμόζουν τα βήματα σχεδιασμού προγραμμάτων που απευθύνονται σε ενήλικους εκπαιδευόμενους, να αναλύουν τα διοικητικά χαρακτηριστικά ενός οργανισμού εκπαίδευσης ενηλίκων ή τμήματος εκπαίδευσης οργανισμού.

3. Οι φοιτητές θα μπορούν να προσδιορίζουν τους τρόπους με τους οποίους εφαρμόζονται βασικές αρχές και διαδικασίες του εκπαιδευτικού μάνατζμεντ, να προγραμματίζουν τις ενέργειες που υλοποιούνται, να αναλύουν τα βήματα επιλογής ανθρώπινου δυναμικού.